problémy s erekciou

veľký penis

výron semena

Impotencia

Erekčné tabletky / Tabletky na erekciu / Liek na impotenciu / Liečba erektilnej dysfunkcie / Lieky na potenciu

Vigrande

sildenafilum

Umožňuje erekciu. Mužskú potenciu.

Skrátená informácia o lieku VIGRANDE 50 mg, l00 mg filmom obalené tablety.

Liečivo: Sildenafil 50 alebo 100 mg v jednej tablete.

Indikácie: Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov

Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaná dávka je 50 mg, užiť podľa potreby približne jednu hodinu pred sexuálnou aktivitou. Dávku možno zvýšiť na l00 mg alebo znížiť na 25mg. Maximálna odporúčaná dávka je l00 mg.

Kontraindikácie: Alergia na liečivo alebo pomocnú látku lieku, súčasné použitie s donormi oxidu dusnatého alebo nitráty, strata zraku v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu, závažná pečeňové porucha hypotenzia (TK <90/50 mm Hg), CMP alebo IM v nedávnej anamnéze, hereditárne degeneratívne postihnutí sietnice, závažné ochorenie, u ktorého nie je vhodná sexuálna aktivita.

Osobitné upozornenia: Pred začatím liečby nutné zohľadniť kardiovaskulárny pacienta. Používať opatrne u pacientov s anatomickou deformáciou penisu alebo predispozíciu k priapizmu. U pacientov užívajúcich alfa-blokátory je potrebná opatrnosť, zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg. Neodporúča sa kombinácia s inou liečbou ED. Nutné starostlivo zvážiť podanie pacientom s poruchami zrážanlivosti krvi alebo aktívny vredovým ochorením.

Interakcie: Súčasné podanie s inhibítormi CYP3A4 (ako sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín) vedie k zníženiu clearance sildenafilu, pri začatí liečby sa dávka sildenafilu 25 mg. Súčasné podávanie s ritonavirom sa neodporúča. Grapefruitový džús môže mierne zvýšiť plazmatické hladiny sildenafilu.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek nie je indikovaný na použitie u žien.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Hodnotiace štúdie neboli vykonané. Pacienti by mali poznať svoju reakciu na liek skôr, ako budú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky: Najčastejšie hlásené: bolesti hlavy, návaly, dyspepsia, poruchy videnia, zdurenie nosovej sliznice, závrat, skreslenie farebného videnia, začervenanie.

Predávkovanie: Podľa potreby zaviesť štandardné podporné opatrenia.

Druh obalu, veľkosť balenia: blister, škatuľka, 1, 4 a 8 tabliet.

Podmienky na uchovávanie: Žiadne zvláštne požiadavky.

Registračné číslo: 83/873/09-C, 83/874/09-C.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika.

Dátum poslednej revízie textu: 16.12.2009.

Výdaj: Prípravok je viazaný na lekársky predpis a nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred predpísaním sa zoznámte s úplne informácií o prípravku.

Referencie: 1. SPC lieku Vigrande

Úplnú informáciu pre predpisovanie obdržíte na adrese:
Zentiva, k.s., marketingové oddelenie, Európska 846 / 176a, 160 00 Praha 6
Tel .: (+420) 233 086 333, Fax: (+420) 233 086 222, www.zentiva.cz

ZENTIVA - SPOLOČNOSŤ SKUPINY SANOFI

Vigrande

sildenafilum

Umožňuje erekci.

Zkrácená informace o přípravku VIGRANDE 50 mg, l00 mg potahované tablety.

Léčivá látka: Sildenafilum 50 nebo 100 mg v jedné potahované tabletě.

Indikace: Léčba erektilní dysfunkce u mužů

Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka je 50 mg, užít podle potřeby přibližně jednu hodinu před sexuální aktivitou. Dávku lze zvýšit na l00 mg nebo snížit na 25mg. Maximální doporučená dávka je l00 mg.

Kontraindikace: Alergie na léčivou látku nebo pomocnou látku přípravku, současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo nitráty, ztráta zraku v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu, závažná jaterní porucha hypotenze (TK < 90/50 mm Hg), CMP nebo IM v nedávné anamnéze, známé hereditární degenerativní postiženi sítnice, závažné onemocnění, u kterého není vhodná sexuální aktivita.

Zvláštní upozornění: Před zahájením léčby nutné posoudit kardiovaskulární funkce pacienta. Používat opatrně u pacientu s anatomickou deformací penisu nebo predispozici k priapismu. U pacientů užívajících alfa-blokátory je nutná opatrnost, zvážit zahájení léčby sildenafilem dávkou 25 mg. Nedoporučuje se kombinace s jinou léčbou ED. Nutné pečlivě zvážit podání pacientům s poruchami srážlivosti krve nebo aktivní vředovou chorobou.

Interakce: Současné podání s inhibitory CYP3A4 (jako jsou ketokonazol, erytromycin, cimetidin) vede ke snížení clearance sildenafilu, při zahájení léčby by měla být dávka sildenafilu 25 mg. Současné podávání s ritonavirem není doporučeno. Grapefruitový džus může mírně zvýšit plazmatické hladiny sildenafilu.

Těhotenství a kojení: Přípravek není indikován k použití u žen.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Hodnotící studie nebyly provedeny. Pacienti by měli znát svoji reakci na přípravek dříve, než budou řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené: bolesti hlavy, návaly, dyspepsie, poruchy zraku, zduření nosní sliznice, závratě, zkreslení barevného vidění, zarudnutí.

Predávkovaní: Podle potřeby zavést standardní podpůrná opatření.

Druh obalu a velikost balení: Blístr, krabička, 1, 4 a 8 tablet.

Podmínky uchovávání: Žádné zvláštní požadavky.

Registrační číslo: 83/873/09-C, 83/874/09-C.

Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika.

Datum poslední revize textu: 16.12.2009.

Výdej: Přípravek je vázan na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplne informací o přípravku.

Reference: 1. SPC přípravku Vigrande

Úplnou informaci pro předepisování obdržíte na adrese:
Zentiva, k. s., marketingové oddělení, Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 233 086 333, Fax: (+420) 233 086 222, www.zentiva.cz

ZENTIVA - SPOLEČNOST SKUPINY SANOFI

Ďalšie články k téme:

>> Späť na úvodnú stránku

Porucha erekcie je úspešne liečiteľný zdravotný problém, priatelia!

Naše ďalšie projekty: Neplodnost.sk Freejob.sk Ebooks.sk

Copyright © 2000 - 2023, Impotencia.sk

Impotencia - Facebook   Impotencia - Twitter   Impotencia - Googleplus   Impotencia - Instagram   Impotencia - RSS   Impotencia - Youtube

predĺženie penisu